Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat HairStylingStore het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. HairStylingStore verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die HairStylingStore heeft doorlopen om te
voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de
wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter
verduidelijking van de situatie.
HairStylingStore begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat zij regelmatig de gegevens
moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
HairStylingStore kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en
geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door HairStylingStore zijn te vinden op de
volgende pagina(‘s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Den Haag,
d.d. 14-2-2024,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Doctor Kuyperstraat 10 te Den Haag.